Lis Basın Yayın tüm kitaplar indir

Yazar: Lis Basın Yayın

Hespen Reş Bayen Sorgevez Herkes xwediye razeke u guneheki ye. Zilameki bexew di nav goristan u peraven mirine re dibuhure u hewl dide ku xwe bi jiyane ve gire bide. Jinika ku “pirtuka razan” bi xwe re digerine, ji he...

Yazar: Lis Basın Yayın

Xewle Ye Xewn? Ba bila bi denge şure diroke biqireZehferanen ku di meyten min u axe deDi nava xaliçeya Kurdistana min u we deWe cotkareki dengbej xweş bibeje naven eşen me U ez e kezeba xwe bibirejim di xelaya mirovah...

Yazar: Lis Basın Yayın

Gramera Behızur ". Ez ne ya gundo me, kure min, mo ez ya gundo me ?! Hemo ez ji rodibun u min mol je re poqij dikir, min hewşo wi pogij dikir, min ov toni u cilen wi dişiştin, min xworno wi çe'dkir, mo ez ç'bkim? Kino...

Yazar: Lis Basın Yayın

Folklora Kurmancıye Xebata folklore ku xıret u sebreke mezin je re dive u bi ehzkirin berhevkariya we te kirin. Ji penusa Heciye Cindi, ji deve çırokbej u dengbejen Kurd en li Ermenistane xwe di ser zemanan re çeng ki...

Yazar: Lis Basın Yayın

Cam ile Taş / Cam u Kevir Başlamak için en uygun söcükler, suyun sertliği ve Doğu. "Orada esmer ve uzun adamlar Evleri onarmak için  Dağlara başladılar" sa o, mağlupların Türkçe'siyle, geçikmiş bir halkın erkenci çocu...

Yazar: Lis Basın Yayın

Hopo Romana Erebe Şemo ya bi nave “Hopo”, ku li jer bandora şoreşeke mezin, Şoreşa Sovyete, behsa guherin ü veguherina pergala Kurdan a abori, civaki ü siyasi dike. Di ve reya legerina Kurdan bo peydakirina romane de ...

Yazar: Lis Basın Yayın

Evina Becıreki Her tişt bi destpek u dawi ye. Tene evina duali bi destpek e le be dawi ye weki ya Mem u Zine. A yekali weki bihevrebuna şev u roje zivistan u havine an ji weki ya min u Periye ye. Timi li pey hev u du ...

Yazar: Lis Basın Yayın

1984 - George Orwel....

Kitap Türleri

Lis Basın Yayın tüm kitaplar okumak ve indirmek

Lis Basın Yayın