Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları kitap indir

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları

Yazar: Lis Basın Yayın

1984 - George Orwel....

Yazar: Lis Basın Yayın

Evina Becıreki Her tişt bi destpek u dawi ye. Tene evina duali bi destpek e le be dawi ye weki ya Mem u Zine. A yekali weki bihevrebuna şev u roje zivistan u havine an ji weki ya min u Periye ye. Timi li pey hev u du ...

Yazar: Lis Basın Yayın

Hopo Romana Erebe Şemo ya bi nave “Hopo”, ku li jer bandora şoreşeke mezin, Şoreşa Sovyete, behsa guherin ü veguherina pergala Kurdan a abori, civaki ü siyasi dike. Di ve reya legerina Kurdan bo peydakirina romane de ...

Yazar: Lis Basın Yayın

Cam ile Taş / Cam u Kevir Başlamak için en uygun söcükler, suyun sertliği ve Doğu. "Orada esmer ve uzun adamlar Evleri onarmak için  Dağlara başladılar" sa o, mağlupların Türkçe'siyle, geçikmiş bir halkın erkenci çocu...

Yazar: Lis Basın Yayın

Folklora Kurmancıye Xebata folklore ku xıret u sebreke mezin je re dive u bi ehzkirin berhevkariya we te kirin. Ji penusa Heciye Cindi, ji deve çırokbej u dengbejen Kurd en li Ermenistane xwe di ser zemanan re çeng ki...

Yazar: Lis Basın Yayın

Gramera Behızur ". Ez ne ya gundo me, kure min, mo ez ya gundo me ?! Hemo ez ji rodibun u min mol je re poqij dikir, min hewşo wi pogij dikir, min ov toni u cilen wi dişiştin, min xworno wi çe'dkir, mo ez ç'bkim? Kino...

Yazar: Lis Basın Yayın

Xewle Ye Xewn? Ba bila bi denge şure diroke biqireZehferanen ku di meyten min u axe deDi nava xaliçeya Kurdistana min u we deWe cotkareki dengbej xweş bibeje naven eşen me U ez e kezeba xwe bibirejim di xelaya mirovah...

Yazar: Lis Basın Yayın

Hespen Reş Bayen Sorgevez Herkes xwediye razeke u guneheki ye. Zilameki bexew di nav goristan u peraven mirine re dibuhure u hewl dide ku xwe bi jiyane ve gire bide. Jinika ku “pirtuka razan” bi xwe re digerine, ji he...

Kitap Türleri

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları kitap okumak ve indirmek

Lis Basın Yayın Genel Konular Kitapları